Điều khoản bắt buộc

 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÓI CHUNG

Anlene do Tập đoàn Fonterra sở hữu và điều hành (sau đây gọi tắt là "Fonterra"). Xin vui lòng đọc các điều kiện và điều khoản (sau đây gọi tắt là “các điều khoản”) trên trang web (sau đây gọi tắt là “trang web”) của Anlene (sau đây gọi tắt là "Anlene", "chúng tôi", "công ty chúng tôi", hoặc "của chúng tôi"). Việc sử dụng Trang web này tôi phải tuân thủ các điều khoản và quy định của pháp luật. Với việc tiếp cận và truy cập Trang web này, khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các điều khoản này.

Fonterra có quyền thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng trang web sau khi các điều khoản đã được thay đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các điều khoản sửa đổi này. Nếu khách hàng đồng ý với các điều khoản này thì có thể sử dụng Trang web này, nếu không thì không nên sử dụng.

Phiên bản hiện nay của các điều khoản sẽ được duy trì trên Trang web này. Khách hàng không thể tạo ra liên kết từ bất kỳ trang web nào đến bất kỳ phần nào của trang web của chứng tôi ngoài trang chủ mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Nếu khách hàng liên kết đến Trang web này, khách hàng phải tự chịu rủi ro.

Các đề mục sử dụng trong các điều khoản này chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho người đọc và các đề mục này không được sử dụng để xác định ý nghĩa hoặc giải thích các điều khoản này.

THẨM QUYỀN

Trang web này do văn phòng của Fonterra tại Việt Nam vận hành và quản lý.

Trang web này, các dịch vụ và sản phẩm có trên Trang web này chỉ nhằm để cho các công dân Việt Nam sử dụng.

Chúng tôi không cam kết rằng tất cả các tài liệu, sản phẩm có trên hoặc thông qua Trang web này là phù hợp và có thể sử dụng ở các nước khác. Nghiêm cấm việc tiếp cận với Trang web này từ các nước nơi các tài liệu hoặc sản phẩm đó bị coi là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế.

Nếu sử dụng Trang web này ở bên ngoài Việt Nam, khách hàng phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Các điều khoản này sẽ được giải thích phù hợp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả và quyền thương hiệu) trong tất cả các tài liệu được giới thiệu hoặc có tại Trang web này thuộc về Fonterra trừ khi có quy định khác. Nếu chủ sở hiệu của bất kỳ tài liệu nào công bố trên Trang web này không phải là Fonterra, các quyền của khách hàng liên quan đến tài liệu đó sẽ được xác định bởi quyền tác giả của chủ sở hữu tài liệu có liên quan.

Trừ khi có quy định khác, khách hàng được phép sao chép các nội dung được Fonterra công bố trên Trang web này để sử dụng cho các mục đích phi thương mại với điều kiện là khách hàng giữ lại và thể hiện thông báo về quyền tác giả trên tài liệu đó. Một số nội dung chi tiết có thể có các điều kiện và điều khoản cụ thể hơn và trong trường hợp đó các điều kiện và điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng thay cho quy định cho phép nói chung này.

Trừ trường hợp nêu trên, tất cả các quyền đối với Trang web này (bao gồm quyền trong các nội dung, hình ảnh, sự lựa chọn, bố trí và thiết kế trang web nói chung) được bảo hộ và không được trao hay cấp phép đối với bất kỳ quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền thương hiệu hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của Fonterra hoặc của bất kỳ bên nào khác như là hệ quả của việc công bố tài liệu trên Trang web này. Không được sao chép, sửa chữa hay phân phá toàn bộ hoặc một phần tài liệu liệu trên Trang web này (trừ các thông cáo báo chí của toà soạn) hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản (bao gồm hình thức email) của Fonterra.

GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP CẬN

Trừ khi được Fonterra cho phép một cách rõ ràng, nghiêm cấm việc tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận với các khu vực khác của hệ thống máy tính của Fonterra computer hoặc thông tin khách có trong hệ thống vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng robot, spider, quy trình hoặc thiết bị tự động hoặc điều khiển bằng tay để "cào màn hình", điều khiển "nguồn", hoặc sao chép các trang web khác trên Trang web này hoặc nội dung của Trang web mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Fonterra. Khách hàng gửi thư rác cho các người sử dụng khác của Trang web này vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông dụng nhằm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của Trang web này. Khách hàng đồng ý không thực hiện hành động áp đặt tải trọng lớn hoặc không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Fonterra. Khách hàng không được sử dụng các kỹ thuật tạo khung để ghép thương hiệu, lô gô, tên thương mại hoặc thông tin khác của Fonterra bao gồm hình ảnh, khung, nội dung hay bố cục/thiết kế tìm thấy trên bất kỳ phần nào của Trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Fonterra.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Fonterra luôn cố gắng đảm bảo thông tin trên Trang web này là chính xác và kịp thời nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay sự gián đoạn nào. Khách hàng phải tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng Trang web này.

Các tài liệu, sản phẩm và thông tin có trên hoặc được công bố thông qua Trang web này được cung cấp “như thể hiện” và “như sẵn có”. Không có sự đảm bảo một cách rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin có trên Trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay tài liệu nào được giới thiệu trên Trang web này trong phạm vi pháp luật cho phép.

Các liên kết trên Trang web này có thể dẫn đến các trang web khác và một số thông tin trên Trang web này do bên thứ ba cung cấp. Fonterra không chịu trách nhiệm về tính kịp thời hay tính chính xác của các thông tin đó. Khách hàng phải trực tiếp xác minh các thông tin đó với bên thứ ba. Việc đăng liên kết đến trang web khác hoặc đề cập đến sản phẩm hay dịch vụ với tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hay các thông tin khác trên Trang web này không thể hiện hay hàm ý là Fonterra khuyến nghị hay đồng tình với các thông tin này. Khách hàng tự chịu rủi ro khi tiếp cận với các trang web được liên kết thông qua Trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự truy cập của khách hàng vào các trang web liên kết.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực giữ bảo mật các thông tin và tài liệu có trên Trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi phá hoại an ninh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo Trang web này là hoàn toàn an toàn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VỀ Y TẾ

Thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ý kiến tư vấn và khuyến nghị) và dịch vụ trên Trang web này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục nói chung và không phải là ý kiến tư vấn về y tế hay chăm sóc sức khoẻ đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào và cũng không thay thế ý kiến tư vấn về y tế hay ý kiến chuyên môn và dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có bằng cấp chuyên môn và biết rõ về các điều kiện sức khoẻ và tình trạng khác biệt của khách hàng. Khách hàng phải luôn xin ý kiến tư vấn của bác sỹ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có bằng cấp chuyên môn liên quan đến tình trạng sức khoẻ và đặc biệt là trước khi bắt đầu một liệu trình mới. Không nội dung nào trên Trang web này được sử dụng cho mục đích chuẩn đoán hoặc điều trị y tế. Các thông tin, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp trên cơ sở nhận thức rằng chúng tôi hoặc nhà cung cấp hay người sử dụng không tham gia cung cấp dịch vụ hay ý kiến tư vấn về pháp lý, y tế, tư vấn hay các dịch vụ hoặc ý kiến tư vấn chuyên môn hác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến bất kỳ hành động hay việc không hành động nào mà khách hàng thực hiện trên cơ sở thông tin, dịch vụ hay các tài liệu khác có trên Trang web này hoặc các sản phẩm được cung cấp thông qua Trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VỀ NỘI DUNG

Chúng tôi không có khả năng giám sát, biên tập hay quản lý việc khách hàng và những người sử dụng khác sử dụng nội dung, thông tin và các tài liệu khác có được thông qua Trang web này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, thông tin và các tài liệu được truy cập hoặc cung cấp thông qua Trang web này. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung, thông tin hay các tài liệu khách được tải, đăng, email hoặc được truyền, tiếp cận hay có được thông qua việc sử dụng Trang web này.

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Nếu khách hàng đăng, tải, email hay truyền bất kỳ nội dung, hình ảnh, ảnh chụp hay tài liệu khác (sau đây gọi tắt là “nội dung”) lên Trang web này, khách hàng ghi nhận các nội dung đó sẽ được các khách hàng khác xem trên Trang web.

Quan điểm của khách hàng nêu trong các nội dung đó không phản ánh quan điểm của Fonterra. Cụ thể, chúng tôi tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng “sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi”.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG KHÁC

Mặc dù chúng tôi có thể giám sát hoặc rà soát các nội dung thảo luận, tán gẫu, đăng tải, bộ sưu tập ảnh, thông tin truyền lên, bảng tin hoặc các phương tiện thông tin khắc được thiết kế để khách hàng có thể giao tiếp với ngừoi khác (sau đây gọi chung là “hoạt động cộng đồng”) trên Trang web này tuỳ từng thời điểm, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động cộng đồng trên Trang web của chúng tôi hoặc không chịu trách nhiệmd dối với bất kỳ sai sót, lời nói xấu, phỉ báng, vu cáo, bỏ sót, nói dối, sai sự thật hoặc ý kiến hay hành vi gian dối, lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, nguy hiểm hoặc không chính xác, hành vi vi phạm hoặc phi pháp có trong bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét lại các tin nhắn và tài liệu được truyền và tiếp cận thông qua các hoạt đồng tại mọi thời điểm và công bố bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết để đáp ứng quy định của pháp luật, quy định, quy trình pháp luật, đề nghị của chính phủ hoặc bộ luật. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng và truy cập của khách hàng đối với một hoặc toàn bộ các hoạt động cộng đồng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi không giám sát hay rà soát nội dung của các trang không thuộc Trang web này hay bất kỳ trang web nào khác có liên kết với Trang web của chúng tôi và không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web khác hay đối với bất kỳ sai sót, lời nói xấu, phỉ báng, vu cáo, bỏ sót, nói dối, sai sự thật hoặc ý kiến hay hành vi gian dối, lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, nguy hiểm hoặc không chính xác, hành vi vi phạm hoặc phi pháp có trong bất kỳ thông tin nào trên các trang web khác.

Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng chỉnh sửa, xoá hoặc ngừng đăng tải tài liệu hoặc giao tiếp thông qua Trang web này mà chúng tôi cho là trái phép, giả dối, chướng mắt, bị nghiêm cấm, phỉ báng, trái phép, không phù hợp hoặc trái với các điều khoản truy cập. Nếu khách hàng không thực hiện theo yêu cầu, chúng tôi có thể chỉnh sửa, xoá, chặn hoặc ngắt kết nối với thông tin hoặc phương tiện giao tiếp đó.

Khách hàng không được đăng tải hoặc phát tán bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, đe doạ, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, kích động, khiêu dâm, báng bổ hoặc bất kỳ tài liệu nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội hình sự, tạo ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, vi phạm quy định của pháp luật.

BẤT KỂ NGUYÊN TẮC CHUNG NÊU TRÊN:

Khách hàng không được sử dụng Trang web này để phát tán bất kỳ email thương mại, email rác không theo yêu cầu hoặc cố tình gửi các tài liệu đính kèm có dung lượng lớn cho một người nhận.

Không được cố gắng tiếp cận trái phép hoặc cố gắng can thiệp hoặc ảnh hưởng đến chức năng, sự vận hành thông thường hoặc an ninh của bất kỳ mạng lưới, hệ thống, thiết bị máy tính, thiết bị, dữ liệu hay thông tin nào. Khách hàng không được sử dụng Trang web này để thực hiện các hoạt động can thiệp khả năng người khác có thể tiếp cận hay sử dụng Trang web này hay Internet

Không được sử dụng Trang web này để theo dõi bất kỳ dữ liệu, thông tin hay sự liên lạc nào trên bất kỳ mạng lưới hay hệ thống nào mà không được phép hoặc không được thu thập hay cố gắng thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được họ cho phép hay đồng ý.

SỬ DỤNG THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Tất cả các đề xuất hay ý tưởng về sản phẩm hay quảng cáo hoặc thông tin khác cung cấp cho Fonterra thông qua Trang web này không được coi là thông tin mật và không thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Tất cả thông tin đó thuộc sở hữu độc quyền của Fonterra cho bất kỳ mục đích nào, cho dù là mục đích thương mại hay mục đích khác mà không cần phải thông báo hay bồi thường cho khách hàng

TRÁCH NHIỆM CỦA FONTERRA

Trong bất kỳ trường hợp nào, Fonterra không chịu trách nhiệm theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm hành vi vô ý hoặc vi phạm các nghĩa vụ) hoặc trách nhiệm khác đối với:

Thiệt hại (trực tiếp, vô ý, cụ thể, hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính phạt) dưới bất kỳ hình thức nào;

Chi phí hoặc lệ phí tăng thêm;

Việc mất lợi nhuận, hoạt động kinh doanh, hợp đồng, thu nhập hoặc khoản tiết kiệm dự kiến phát sinh hoặc có liên hệ với việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Trang web này, các trang web liên kết hoặc bất kỳ tài liệu nào  có trên các trang web này.

Khách hàng đồng ý nếu chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc tổn thất, tổng số tiền bồi thường mà Fonterra phải trả cho khách hàng đối với thiệt hại, tổn thất  và hệ quả của hành động (cho dù là trong trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm nhưng không hạn chế hành vi vô ý, bồi thường theo hợp đồng hoặc hình thức khác) không vượt quá số tiền mà khách hàng phải trả để truy cập Trang web này nếu có.

BẢO ĐẢM

Khách hàng đồng ý bảo đảm chúng tôi không phải chịu thiệt hại từ các hành động, quá trình tố tụng, tổn thất (bao gồm thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về lợi nhuận), nợ, thiệt hại, yêu cầu bồi thường, yêu cầu trả tiền, chi phí và lệ phí (bao gồm phí luật sư trên cơ sở hợp đồng luật sư-khách hàng) cho dù các thiệt hại này là không dự đoán trước, trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, là hệ quả hoặc gián tiếp từ hoặc có liên hệ với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của khách hàng hoặc hành vi vi phạm các điều khoản này hoặc có liên quan đến yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Khi có yêu cầu của chúng tôi, khách hàng đồng ý sẵn sàng trợ giúp trong quá trình bào chữa hoặc giải quyết các thủ tục đó bao gồm cả việc tham gia với tư cách là người cùng bị kiện.

SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Fonterra sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích chính nêu trong Chính sách bảo mật thông tin này, cho các mục đích khác được công bố tại thời điểm thu thập hoặc cho các mục đích có liên quan. Bất kỳ thông tin cá nhân nào cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển hoặc gửi ra bên ngoài Việt Nam cho các mục đích nêu trong Thông báo này.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc công bố thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau:

Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng hoặc trả lời thắc mắc của khách hàng;

Cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi nhờ bên thứ ba hỗ trợ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, chúng tôi ký hợp đồng với bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện chức năng gửi thư ra bên ngoài;

Cung cấp cho các thực thể khác trực thuộc Fonterra, để giúp phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ khác và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi nói chung;

Đối với việc tiếp thị trực tiếp sản phẩm và dịch vụ. Nếu chúng tôi liên hệ với khách hàng mà không được sự đồng ý trước, chúng tôi sẽ cho khách hàng cơ hội đề từ chối liên hệ tiếp thị trong tương lai;

Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng cung cấp và không công bố cho bên thứ ba không được nêu trong Chính sách này trừ trường hợp chúng tôi phải công bố theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp khách hàng đã đồng ý với việc công bố thông tin.

HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu có bất kỳ phần nào của các điều khoản này không thể thực hiện được một phần hoặc toàn phần, việc không thực hiện đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác trong các điều khoản này.