MOVE YOUNG

21 ngày sống trẻ cùng Anlene

#1 | SỨC BỀN PHẦN THÂN TRÊN

# 4 | THĂNG BẰNG VÀ KHUNG XƯƠNG CHẮC KHỎE

# 7 | DẺO DAI PHẦN DƯỚI CƠ THỂ 

# 10 | TRƠN TRU PHẦN XƯƠNG KHỚP                                             

#13 | CHO VÒNG EO THON GỌN                                  

#16| TĂNG ĐỘ DẺO DAI CHO XƯƠNG SỐNG 

#19 | CHẮC KHỎE CƠ XƯƠNG ĐÙI 

# 2 | LINH HOẠT CƠ XƯƠNG KHỚP

# 5 | CHO EO THON DÁNG GỌN                               

# 8 | CHO ĐÔI CHÂN CHẮC KHỎE 

#11 |CHO HỆ CƠ XƯƠNG CHẮC KHỎE 2 

#14 |  CHO VÒNG 3 ĐẦY ĐẶN                            

#17 | SỨC MẠNH PHẦN LƯNG DƯỚI          

#20 | TĂNG SỨC BỀN CHO CƠ THỂ

#3 | SĂN CHẮC MÔNG VÀ ĐÙI

# 6 | TĂNG SỨC MẠNH CỦA CƠ                           

# 9 | CHO HỆ CƠ XƯƠNG LINH HOẠT

#12 | CHO HỆ CƠ XƯƠNG CHẮC KHỎE 3 

#15 | SỨC BỀN CƠ BỤNG VÀ SỨC MẠNH CƠ TAY 

#18 | CHO XƯƠNG KHỚP TOÀN THÂN        

#21 | CHO VÒNG 1 VÀ KHỚP VAI LINH HOẠT