Thông báo bảo vệ dữ liệu cá nhân

Fonterra Brands (Vietnam) (có thể trong tương lai gồm có các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị đồng kiểm soát) (sau đây gọi là "Fonterra"); doanh nghiệp này sở hữu và quản lý một số sản phẩm và dịch vụ, trong đó có sản phẩm Anlene. Fonterra nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư và tính nhạy cảm của dữ liệu. Thông báo này (sau đây gọi là "Thông báo") được phát hành theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân 2010 (sau đây gọi là “Đạo luật”) nhằm thông báo cho quý vị về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho chúng tôi, thông qua việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, tương tác hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý cho chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo cách thức được mô tả trong Thông báo này.

Thông báo này có thể được sửa đổi và điều chỉnh tùy từng thời điểm cụ thể. Quý vị nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông báo và sửa đổi. Bằng cách liên tục tương tác, truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị, điều này sẽ xác nhận sự chấp nhận của quý vị đối với các sửa đổi hoặc cập nhật trong Thông báo này.

Các loại Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin trong quyền kiểm soát hoặc quản lý của chúng tôi liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quý vị (hoặc bất kỳ cá nhân nào khác) trong phạm vi quý vị (hoặc cá nhân đó) có thể được xác định từ thông tin đó. Dữ liệu cá nhân bao gồm mọi dữ liệu cá nhân nhạy cảm và thể hiện quan điểm theo định nghĩa dưới đây.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là bất kỳ dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin về sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần của một người, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc các niềm tin tương tự, hành vi phạm tội hoặc tố cáo phạm tội của người đó hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà Bộ trưởng có thể xác định bằng quyết định được công bố trong Công báo;

Thể hiện quan điểm bao gồm sự khẳng định về sự thật mà không thể xác minh hoặc trong tất cả các trường hợp không thể xác minh được.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý (hiện tại và trong tương lai tùy từng thời điểm cụ thể) có thể bao gồm (tùy thuộc vào mối quan hệ thương mại của quý vị với chúng tôi) nhưng không giới hạn trong việc thu thập tên của bạn, số chứng minh nhân dân (CMND), số giấy chứng sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, ngày giao hàng, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, trình độ học vấn, nền tảng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ email, nghề nghiệp, chức vụ của quý vị trong công ty, thông tin về công ty của quý vị, ngành quý vị đang làm việc, bất kỳ thông tin nào mà quý vị đã cung cấp cho Fonterra trong các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu đơn xin và các biểu mẫu tương tự và/hoặc bất kỳ thông tin nào về quý vị mà Fonterra đã hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý tùy từng thời điểm cụ thể và bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe (bao gồm tình trạng mang thai, tình trạng sức khỏe của quý vị hoặc con quý vị), tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự, gia đình, thông tin về từng thành viên trong gia đình hoặc tín ngưỡng tương tự cũng như thể hiện quan điểm tương tự khác.

Việc cung cấp Dữ liệu Cá Nhân của quý vị là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu quý vị không cung cấp Dữ liệu Cá Nhân của mình cho Fonterra, Fonterra sẽ không thể xử lý Dữ liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích và mục đích bổ sung được nêu dưới đây.

Một số dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu là bắt buộc và quý vị phải cung cấp chúng cho chúng tôi và đồng ý cho phép chúng tôi xử lý các dữ liệu bắt buộc, nếu không chúng tôi sẽ không thể chấp thuận hoặc cho phép quý vị tiếp tục với tư cách là thành viên hoặc cung cấp cho quý vị thông tin, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu.

Các Nguồn thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý vị

Ngoài Dữ liệu Cá nhân mà quý vị cung cấp trực tiếp cho Fonterra hoặc dưới các thương hiệu tương ứng của Fonterra, Fonterra cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý vị từ nhiều nguồn khác nhau như sau:

Các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu đăng ký hoặc các biểu mẫu tương tự;

Từ các diễn đàn truyền thông xã hội của Fonterra bao gồm nhưng không giới hạn các trang Facebook, nếu quý vị theo dõi, thích hoặc là fan của những trang đó;

Khi quý vị tương tác và liên lạc với Fonterra thông qua thông tin liên hệ của chúng tôi, trung tâm dịch vụ, đường dây chăm sóc, nhân viên quảng cáo và cố vấn;

Khi quý vị tương tác và liên lạc với Fonterra tại bất kỳ sự kiện hoặc hoạt động nào;

Khi quý vị tham gia các cuộc thi do Fonterra tổ chức;

Bằng cách sử dụng các trang web liên quan đến Fonterra hoặc Anlene, bao gồm tất cả các trang web do Fonterra điều hành và dưới tên của các thương hiệu tương ứng của Fonterra ("trang web"). Danh sách các trang web có thể được tìm thấy trong danh mục Doanh nghiệp tại https://www.fonterra.com"; và Cookies được sử dụng trên các trang web.

Một số Mục đích của Quy trình Xử lý

Fonterra có thể sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho các hoạt động kinh doanh và hoạt động của Fonterra, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau ("Các Mục đích"):

Thực hiện các nghĩa vụ của Fonterra đối với mọi hợp đồng mà quý vị đã ký kết

Cung cấp cho quý vị mọi dịch vụ hoặc sản phẩm quý vị yêu cầu

Xử lý yêu cầu / đăng ký / đặt hàng của quý vị và gửi yêu cầu / đăng ký / đặt hàng của quý vị cho quý vị

Xử lý giao dịch mua hàng và / hoặc yêu cầu của quý vị

Xử lý việc tham gia vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm tập trung, cuộc thi, chương trình khuyến mãi của quý vị

Xử lý, quản lý hoặc xác minh đơn đăng ký với Fonterra và cung cấp cho quý vị các lợi ích được cung cấp cho người đăng ký / thành viên

Xác thực giao dịch mua hàng của quý vị và xử lý các khoản thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào quý vị đã yêu cầu

Hiểu và phân tích doanh số bán hàng cũng như nhu cầu và sở thích của quý vị

Xử lý trao đổi hoặc trả lại sản phẩm

Tiến hành nghiên cứu và các nghiên cứu thống kê, thăm dò ý kiến và khảo sát

Nói chung, cũng nhằm mục đích:

Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi từ quý vị

Liên lạc với quý vị đối với bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Thông báo này

Quản lý nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích dữ liệu, hồ sơ cơ sở dữ liệu,

Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm

Fonterra tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo pháp luật;

Và quý vị đồng ý và cho phép Fonterra sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho các Mục đích và theo cách thức được xác định trong Thông báo này

Mục đích Marketing và Quảng bá

Fonterra cũng có thể thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích khác như (“Mục Đích Bổ Sung”):

Gửi thông báo, bản tin, cập nhật, tài liệu quảng bá, đặc quyền đặc biệt, lời chúc mừng lễ hội từ Fonterra, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Fonterra

Thông báo và mời quý vị tham gia sự kiện hoặc hoạt động do Fonterra, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Fonterra tổ chức

Xử lý và liên lạc với quý vị về đơn đăng ký tham gia hoặc tham dự sự kiện hoặc hoạt động

Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị với đối tác, nhà quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện hoặc nhà tài trợ có thể liên lạc với quý vị để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mãi của họ

Bằng bưu điện, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn ngắn (SMS), ứng dụng, trực tiếp và/hoặc qua email.

Nếu quý vị không đồng ý cho Fonterra xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các Mục Đích Bổ Sung, vui lòng thông báo cho Fonterra bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được nêu dưới đây.

Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị có thể được chuyển giao để được xử lý tại một khu vực khác ngoài Việt Nam, đến các công ty trực thuộc Fonterra đặt tại nước ngoài Việt Nam và/hoặc nơi máy chủ của Fonterra đặt ngoài Việt Nam. Quý vị hiểu và đồng ý việc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị ra khỏi Việt Nam theo mô tả ở đây.

Tiết lộ Dữ liệu của Bên thứ ba

Việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được chuyển giao hoặc tiết lộ cho bên thứ ba cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Hơn nữa, Fonterra có thể thuê các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt mình, và do đó có thể cung cấp quyền truy cập hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Các bên thứ ba được đề cập trong phần này bao gồm (nhưng không giới hạn): -

Các đại lý giao hàng như dịch vụ chuyển phát nhanh, người đưa thư;

Đối tác và nhà quảng cáo của Fonterra, bao gồm các bên mà Fonterra hợp tác trong một số sự kiện, chương trình và hoạt động cụ thể;

Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

Các công ty nghiên cứu thị trường;

Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công trình phát triển;

Hệ thống quản lý máy chủ web, quản lý mối quan hệ khách hàng, các công ty quản lý nội dung, trung tâm cuộc gọi;

Trung tâm cuộc gọi và đội ngũ quản lý chương trình khách hàng thân thiết;

Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và tư vấn;

Dữ liệu cá nhân của quý vị cũng có thể được tiết lộ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như liên quan đến các giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như bán một công ty con hoặc một phân khúc, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản, hoặc ngay cả trong trường hợp khó tin là giải thể.

Quyền truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Quý vị có thể yêu cầu truy cập vào và/hoặc yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình và/hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo cách thức được trình bày trong Thông báo này và/hoặc đưa ra bất kỳ yêu cầu thông tin nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách liên hệ với:

Người phụ trách: Dịch vụ khách hàng (Bảo vệ dữ liệu)

Số điện thoại: 1800-6060

Giờ làm việc: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Fonterra có quyền thu phí cho việc truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị theo mức cho phép theo luật định.

Fonterra có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của quý vị, với lý do hợp lý theo quy ddnhj của pháp luật, chẳng hạn như khi chi phí cung cấp quyền truy cập cho quý vị không cân xứng so với rủi ro đối với quyền riêng tư của quý vị hoặc của người khác.

Nếu quý vị không muốn dữ liệu cá nhân của mình được thu thập thông qua cookie trên các trang web, quý vị có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình để tắt, chặn hoặc vô hiệu hóa cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache từ trình duyệt internet của mình.

Liên kết đến các trang web của Bên thứ ba

Các trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng Fonterra không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân bởi các bên thứ ba. Nếu quý vị cung cấp Dữ liệu Cá nhân trực tiếp cho các trang web đó, sẽ áp dụng chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ trên những trang web đó và Fonterra không chịu trách nhiệm về các biện pháp xử lý hoặc chính sách quyền riêng tư của những trang web đó.

Thông tin Cá nhân từ Trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) và Cá nhân khác

Với tư cách là cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, quý vị đồng ý và cho phép Fonterra xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của trẻ được quý vị chăm sóc theo cách thức được mô tả trong Thông báo này. Các cách thức mà quý vị có thể phải đồng ý như sau:

- Với tư cách là cha mẹ/người giám hộ cho người dưới 18 tuổi.

- Với tư cách là người được tòa án bổ nhiệm để quản lý các vấn đề của người không thể tự quản lý được.

Khi quý vị đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân liên quan đến những người khác (như vợ/chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè), quý vị đại diện và cam đoan rằng quý vị được ủy quyền cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ cho Fonterra và quý vị đã có được sự đồng ý của họ để Fonterra xử lý và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của họ theo cách thức được trình bày trong Thông báo này.

Nghĩa vụ Cung cấp Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi thừa nhận rằng quý vị có quyền quyết định về Dữ liệu Cá Nhân mà quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu quý vị không cung cấp Dữ liệu Cá Nhân hoặc hạn chế cách thức xử lý dữ liệu đó, điều này có thể làm trở ngại đến khả năng và/hoặc hiệu suất của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho quý vị, và trong việc thực hiện Mục đích và Mục đích Bổ sung như đã quy định trong Thông báo này.

Chúng tôi tin rằng quý vị đồng ý với các điều khoản trên liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Nếu quý vị không liên hệ với chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày Thông báo này, chúng tôi sẽ hiểu rằng quý vị đã chọn tham gia. Vui lòng liên hệ với Nhóm Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân của chúng tôi nếu quý vị muốn từ chối tham gia. Trong mọi trường hợp, quý vị có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi nếu quý vị muốn làm rõ các điều khoản có trong Thông báo của chúng tôi, chính sách bảo mật cập nhật và các sửa đổi trong tương lai liên quan đến Thông báo này.