ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) เล็งเห็นความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านเข้าชม เว็บไซต์ของเรา การเข้าใช้ของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากบราวเซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับท่าน การตั้งค่าของท่าน ความชื่นชอบของท่าน รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเพียงอุปกรณ์ของ ท่าน ซึ่งโดยมากจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง แต่จะช่วยให้การใช้งานของท่าน ถกู ต้องตรงความประสงคข์ องท่านได้มากยิ่งขึ้น ทงั้นี้ ท่านอาจปรับแต่งคุกกี้ได้ตามความต้องการเพื่อ ปฏิเสธการท างานบางประเภทของคุกกี้โดยสามารถคลิกที่หัวข้อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและ ปรบั แต่งตามความต้องการ อย่างไรกต็าม การปิดการใช้คุกกี้บางประเภทนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ การใช้งานเวบ็ไซต์ของฟอนเทียร่า หรือบริการที่ฟอนเทียร่ามีไว้เพื่อบริการแก่ท่าน

นโยบายคุกกี้ 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย ซึ่งจะถูกดาวน์โหลดไปยัง (หรืออ่านจาก) อุปกรณ์ของท่าน เมื่อ ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่าน เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของท่าน ไฟล์ข้อความขนาดเล็กนี้ จะช่วย ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูล (ส่วนบุคคล) เหล่านี้ ช่วยให้ท่านระบุตัวตนได้เมื่อท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในภายหลัง
JavaScript และเว็บบีคอนเป็นตัวอย่างของเทคนิคที่คล้ายคลึงกันซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับคุกกี้ ท าให้ระบบสามารถรวบรวมข้อมูล (JavaScripts) จัดเก็บข้อมูลนี้ในไฟล์ข้อความขนาดเล็กและเรียบง่าย (คุกกี้) และส่งต่อไป (เว็บบีคอน) เทคนิคทั้งหมดเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “คุกกี้และเทคนิคที่คล้ายกัน” หรือ “คุกกี

เราท าอะไรกับคุกก

เราใช้คุกกี้และเทคนิคที่คล้ายกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ความ ยินยอม คุกกี้และเทคนิคที่คล้ายกันจะใช้เพื่อแสดงโฆษณาและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านสนใจ เพื่อ ด าเนินการวิเคราะห์แคมเปญและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคที่จ าเป็น ใช้งานได้จริง และเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น ส าหรับคุกกี้ เหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอม เนื่องจากไม่ควรส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

รายละเอียดประเภทของคุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้จ านวนหนึ่งมีความจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการท างานทางเทคนิค ของเว็บไซต์ของเราเหมาะสม คุกกี้ที่ใช้งานได้อื่น ๆ ถูกใช้เพื่อให้การท างานของเว็บไซต์ เช่น ความเป็นไปได้ในการบันทึก การตั้งค่าการก าหนดลักษณะและเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ดังกล่าวยัง สามารถจดจ าสกุลเงิน ภาษา การค้นหาของท่าน และหน้าเว็บที่ท่านเคยดูก่อนหน้านี้ 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์วิเคราะห์(Analytical Cookies) เราใช้คุกกี้วิเคราะห์และเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เราใช้บริการดังกล่าวเพื่อยกระดับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เรารวบรวม ผ่านคุกกี้เชิงวิเคราะห์อาจรวมถึงหน้าเว็บที่ท่านเข้าชม หน้าอ้างอิง/ออกจากหน้าที่ท่านเข้าและออกจากหน้าเว็บ หน้าเว็บที่ ท่านเปิดและด าเนินการ จ านวนคลิกที่ท่านท าบนหน้าเว็บบางหน้า การเคลื่อนไหวของเมาส์และกิจกรรมการเลื่อนของท่าน 

คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือติดตาม (Advertisement or tracking Cookies) เราใช้คุกกี้ (บุคคลที่สาม) ต่างๆ (เช่น DoubleClick, Facebook Pixel, Google AdWords Conversion) เพื่อสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์และใช้ส าหรับการพัฒนาแคมเปญและผู้ชมเป้าหมายเพื่อก าหนดเป้าหมาย พวกเขาด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและการสื่อสารส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ บุคคลภายนอก รวมถึง Facebook อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการจัดเก็บอื่น ๆ เพื่อรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราและที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต และ ใช้ข้อมูลนั้น เพื่อให้บริการวัดผลและก าหนดเป้าหมายโฆษณา ข้อมูล (ส่วนบุคคล) ที่คุกกี้ติดตามรวบรวมและใช้ จ าเป็นต้องมีค าชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของ ท่านในหลายเว็บไซต์ เราได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สามเหล่านี้เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ฝ่ายที่ควบคุมคุกกี้ ติดตามเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลนี้ในลักษณะที่ปลอดภัยไปยังบุคคลที่สาม Fonterra ไม่มีอิทธิพลเหนือคุกกี้เหล่านี้ และการใช้คุกกี้เหล่านี้โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น ดังนั้น Fonterra จึงไม่รับผิดชอบส าหรับพวกเขา เราขอแนะน าให้ท่านอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น ซึ่งควรมีอยู่ในเว็บไซต์ของตน

วิธีการยกเลิกการใช้งาน หรือ การลบคกุ กี้ 

เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุกกี้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งแรก ท่านสามารถยกเลิกการกระท าเหล่านั้นได้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ไม่ว่าท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ รับการแจ้งเตือนพร้อมๆ กัน เมื่อมีการวาง คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน หรือต้องการลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดบนอุปกรณ์ของท่าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถ น าไปใช้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน (มักจะอยู่ภายใต้ “ความช่วยเหลือ” “Help” หรือ “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต” “Internet options”)

วิธีการปิดกนั้ คกุ กี้ 

ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถก าหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ใดๆ (จากเว็บไซต์ของเรา) หากเบราว์เซอร์ของท่านไม่ยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ อาจถูกปฏิเสธ และ/หรือการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์โดยรวมอาจถูกจ ากัด

วิธีการติดต่อเรา หรือ ร้องเรียน

หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิ์ใดๆ ของท่าน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ รวมทั้งมีค าถามใดๆ เกี่ยวกับ วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการขอเข้าถึง ลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครอง โปรดติดต่อ ได้ที่ DPO_FBT@fonterra.com หรือโทร (+66) 023819955 เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือ แต่หาก ท่านยังไม่พึงพอใจ ท่านสามารถยื่นค าร้องกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด