นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส ประเทศไทย จำกัด (“เรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยนโยบายนี้ได้ออกประกาศและระบุแนวทางปฏิบัติของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อกับเรา 

 

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการใช้งานเว็บไซต์หลังจากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่า ท่านได้ยอมรับ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไข หรือยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

 

 

1.     คำนิยาม
 

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:
 

            1.1 “บริษัทในเครือ” หมายรวมถึง บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านี้

            1.2 “พันธมิตรทางช่องทาง” หมายถึง ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการและ / หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และ    

            1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การประมวลผล” จะต้องมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

2.     การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

ในการติดต่อกับเราผ่านการเข้าถึง และ/หรือ การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผูกพันเราในการให้บริการแก่ท่าน โดยการทำธุรกิจร่วมกับเรา หรือการทำธุรกรรมทางการค้าโดยทั่วไปกับเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมกับท่าน หรือส่งมอบสินค้า บริการ และ/หรือข้อความ หรือการสื่อสารที่จำเป็น เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นในการดำเนินงานตามกระบวนการทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึง การส่งมอบข้อความแจ้งเตือน บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ พันธมิตรทางช่องทาง และ/หรือผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคต และรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท บริษัทในเครือ และ พันธมิตรทางช่องทาง


ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โดยการเข้าถึง และ/หรือ การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผูกพันเราในการให้บริการใด ๆ แก่ท่าน ถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้

 

3.     ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม
 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่) ข้อมูลดังต่อไปนี้:

            3.1 ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ วันเกิด เอกสารที่ระบุตัวตน เพศ สัญชาติ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล    

            3.2 สถานะของสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้รับจากเรา     

            3.3 ข้อมูลการใช้สินค้า และ/หรือบริการ    

            3.4 ความสนใจและความชื่นชอบส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด

            3.5 ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เกี่ยวกับความชอบด้านการตลาด หรือที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับรางวัล หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย และ/หรือ

            3.6 ภาพจากกล้องวงจรปิด หรือกล้อง ที่ได้บันทึกภาพขณะที่ท่านเยี่ยมชมงานบรรยายในสำนักงานของเรา หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของเรา    

 

4.     วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่านโดยตรง เมื่อท่าน:
 

            4.1 ติดต่อกับเรา (เช่น เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัย ซึ่งรวมถึงการโทรศัพท์หาสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หรือแผนกให้ความช่วยเหลือของเรา        

            4.2 ส่งข้อมูลของท่าน เมื่อลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ สินค้าตัวอย่าง สินค้าพรีเมี่ยม หรือสินค้าใด ๆ  รวมถึงข้อมูลใด ๆ  จากเรา ทั้งทางตรง ทางไปรษณีย์และทางออนไลน์         

            4.3 เมื่อท่านลงทะเบียนให้ความสนใจ หรือสมัครเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือโฆษณาของเรา (เช่น จดหมายข่าว)        

            4.4 มีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน การประกวด การจับรางวัล หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่าง ๆ    

            4.5 ตอบรับสื่อทางการตลาดใด ๆ ที่เราส่งออกไป    

            4.6 เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา (สามารถใช้ได้ทั้ง พันธมิตรทางช่องทาง ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม) 

            4.7 เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา และ/หรือ        

            4.8 ให้ข้อเสนอแนะแก่เรา (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ หรือเอกสาร)    

 

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุลคลของท่านจากบุคคลที่สาม ซึ่งเราติดต่อด้วย หรือจากผู้ที่ติดต่อกับท่าน และจากแหล่งอื่นใด ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือในกรณีอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

5.     วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มานั้น จะถูกนำไปใช้/ประมวลผลโดยฟอนเทียร่า หรือพันธมิตรทางช่องทางของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม:
 

            5.1 เพื่อส่งมอบข้อความแจ้งเตือน ข้อมูลบริการ หรือผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการตลาดของบริการ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้แก่ท่าน            

            5.2 เพื่อให้ท่านเป็นคู่สัญญา ในข้อตกลง และ/หรือสัญญาที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อการจัดหาสินค้าและบริการ             

            5.3 วัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เรานำเสนอ       

            5.4 การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และวิจัยลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเรา        

            5.5 การเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดการภายใน       

            5.6 เพื่อให้เรา หรือพันธมิตรทางช่องทางของเราสามารถส่งข้อมูลทางอีเมล ใช้วิธีการสื่อสารทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ) หรือเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือ ซึ่งเราคิดว่าท่านอาจสนใจ 

            5.7 เพื่อสร้าง และบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีกับท่าน หรือที่ท่านมีกับพันธมิตรทางช่องทางใด ๆ ให้ดีขึ้น            

            5.8 เพื่อดำเนินการต่อการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งเข้ามาหาเรา (เช่น การตอบข้อสงสัยใด ๆ  และจัดการกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการบริการลูกค้า    

            5.9 การให้บริการหลังจากการขาย เช่น การบริการหลังการขาย และ/หรือการบริการลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง                

            5.10 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และหรือบริการที่ท่านร้องขอ    

            5.11 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา    

 

6.     ข้อจำกัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น อาจทำให้:    
 

            6.1 เราไม่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือน บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ร้องขอ                

            6.2 ส่งผลต่อความสามารถของเรา ที่กระทบกับกระบวนการที่จำเป็นกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา       

            6.3 เราไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การส่งเสริมการขาย กิจกรรม และ/หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของเราได้   

 

7.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่เราโดยการเข้าถึง และ/หรือ การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งผูกพันเราในการให้บริการใด ๆ แก่ท่าน ถือว่าท่านยินยอมและอนุญาตให้เราจัดหา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
 

            7.1 บริษัท และ/หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ/หรือผู้ให้บริการของเรา            

            7.2 พันธมิตรทางช่องทาง และบริษัทในเครือของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                 

            7.3 บุคคลอื่นในส่วนที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้    

            7.4 ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา นักบัญชี นักกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ของเรา และ/หรือ    

            7.5 บริษัท และองค์กรที่ช่วยเหลือเราในการประมวลผล และ/หรือดำเนินการอื่นเพื่อธุรกรรม และจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านร้องขอ หรือได้เป็นสมาชิก    

 

8.     การตลาดทางตรง

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ หรือเป็นประโยชน์แก่ท่าน ยกเว้นเมื่อท่านมีการร้องขอ หรือแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น    

 

ขอเรียนให้ทราบว่า เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้สมัครใช้บริการของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการการเปิดเผยดังกล่าว และ/หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น    

 


9.     การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฟอนเทียร่าจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมา นำมาใช้ และเปิดเผยนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และเป็นปัจจุบัน    

 

10.     ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราขอรับรองว่า เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ไม่ให้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด แก้ไข เข้าถึง หรือ เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ    

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานจนเกินความจำเป็น และจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม ในการทำลาย หรือการยกเลิกการระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถาวร


11.     การถ่ายโอนและการแบ่งปันข้อมูลของท่าน

หากเราพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น หรือเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล หรือการประมวลผล หรือการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในนามของเราให้แก่ท่าน เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นในเครือ หรือพันธมิตรทางช่องทางที่อยู่ภายใน หรือภายนอกประเทศ ภายใต้เงื่อนไขในการรักษาความลับ และระดับการป้องกันความปลอดภัยในระดับเดียวกัน

 

12.     การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลที่ท่านให้กับเรา โดยส่งอีเมลมาที่ Anlene.thailand@gmail.com หรือทำหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา ณ 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 12 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือรายละเอียดอื่น  ๆ  ที่เทียบเท่าตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะพิจารณาคำขอในการเข้าถึง และ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้รับเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จากท่านแล้ว    

 

มีความเป็นไปได้ว่า ในบางกรณี เราอาจต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เมื่อเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ หรือในกรณีที่ข้อมูลที่ร้องขอมีลักษณะเป็นการค้าที่เป็นความลับ หรือในกรณีที่ได้รับคำขอซ้ำสำหรับข้อมูลเดิม อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทำตามคำร้องของท่านได้