ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึง และการใช้งานโดยทั่วไป  

 

แอนลีน เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย กลุ่มสหกรณ์ ฟอนเทียร่า จำกัด (“กลุ่มสหกรณ์”) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) เว็บไซต์ของแอนลีน โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งการเข้าถึงและเปิดดูเว็บไซต์นั้น แสดงว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
 

กลุ่มสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์หลังจากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนี้ หากท่านตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้
 

ท่านไม่สามารถสร้างลิงค์จากเว็บไซต์อื่นไปยังส่วนใด ๆ  ของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากโฮมเพจโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา หากท่านลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมรับความเสี่ยงเอง
 

หัวข้อที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้ใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ให้ใช้หัวข้อดังกล่าวในการกำหนดความหมายหรือตีความข้อกำหนดเหล่านี้

 

 


เขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ดำเนินการและควบคุมโดย บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส ประเทศไทย จำกัด (“ฟอนเทียร่า”, “เรา”) ในประเทศไทย
 

เว็บไซต์ บริการ และผลิตภัณฑ์ที่อธิบายบนเว็บไซต์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งานโดยผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 

เราไม่รับรองว่าเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสม หรือพร้อมใช้งานในขอบเขตอำนาจศาลอื่น การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากเขตอำนาจศาลที่เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
 

หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากภายนอกประเทศไทย ท่านต้องรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย

 


ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์เครื่องหมายการค้า) ในเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงหรือมีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของฟอนเทียร่า เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากเจ้าของเนื้อหาใด ๆ  ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่ฟอนเทียร่า สิทธิ์ของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 

หากมิได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านได้รับอนุญาตให้คัดลอกข้อความที่เผยแพร่โดยฟอนเทียร่าบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานของตัวท่านเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ท่านต้องแสดงประกาศถึงลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไว้ ซึ่งแต่ละรายการอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับรายการนั้น ๆ แทนการอนุญาตทั่วไปนี้
 

ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น สิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมถึงสิทธิ์ในข้อความ กราฟฟิก การเลือก การจัดเรียง และการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม) นั้นถูกสงวนไว้ และจะไม่มีการให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตใด ๆ  ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ  ของฟอนเทียร่าหรือบุคคลอื่นใดอันเป็นผลมาจากการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ  ในเว็บไซต์นี้ ห้ามท่านทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นสื่อเผยแพร่ที่ตีพิมพ์ในห้องข่าว) ทั้งหมดหรือบางส่วน ในสื่อใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล) จากฟอนเทียร่า

 

ข้อจำกัดในการเข้าถึง
 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟอนเทียร่า การเข้าถึง หรือความพยายามเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อื่นของระบบคอมพิวเตอร์ของฟอนเทียร่า หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด โดยท่านตกลงว่าจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ  หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใด หรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ  เพื่อ “คัดลอกหน้าจอ” “ทำเหมืองข้อมูล” หรือ คัดลอกหน้าเว็บบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่อยู่ภายใน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟอนเทียร่า โดยท่านจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และท่านยินยอมที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆ เพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานหนักโดยไม่มีเหตุผลอันควร และท่านไม่สามารถใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อแนบเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นใดของฟอนเทียร่า ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ฉาก เนื้อหา หรือการวางผัง/การออกแบบ ที่พบในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากฟอนเทียร่าเป็นลายลักษณ์อักษร

 


การปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ฟอนเทียร่ามีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ  ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่า ท่านได้ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว
 

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นไปอย่างที่นำเสนอเท่าที่มี ซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ   ไม่ว่าโดยชัดเจน หรือการแสดงโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือในด้านผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใดที่มีการอ้างถึงในเว็บไซต์นี้เท่าที่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ลิงค์ในเว็บไซต์นี้อาจนำไปสู่เว็บไซต์อื่น และข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์นี้อาจถูกจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยฟอนเทียร่าจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งท่านควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่สามเหล่านั้นโดยตรง โดยการผนวกลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือการอ้างอิงใด ๆ ถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ  โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต หรืออื่นใดนั้น ไม่ได้ถือ หรือแสดงนัยว่าได้รับการรับรองหรือแนะนำโดยฟอนเทียร่า ดังนั้น การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้จึงถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ซึ่งทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลิงค์เว็บไซต์ดังกล่าวของท่าน
 

ในขณะที่เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทางเรา โดยเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

 


การปฏิเสธความรับผิดด้านสุขภาพ

ข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยทั่วไปเท่านั้น  และไม่ใช่การให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพสำหรับปัญหาส่วนบุคคลใด ๆ  หรือสามารถใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ  และการบริการจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิ ซึ่งคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงและประวัติด้านสุขภาพของท่านโดยเฉพาะ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านขอคำแนะนำจากแพทย์ของท่าน หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ใด ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะเริ่มการรักษาใด ๆ ใหม่ โดยไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่มีเจตนาในการใช้เพื่อการวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีให้นั้น มาพร้อมกับความเข้าใจที่ว่า ทางเรา หรือผู้จัดหาของเรา หรือผู้ใช้งาน ล้วนไม่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทางการแพทย์ การให้คำปรึกษา หรือการให้บริการหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม กับการกระทำ หรือไม่กระทำใด ๆ ที่ท่านได้ทำตามข้อมูล บริการ หรือเนื้อหาอื่นบนเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 


การปฏิเสธความรับผิดด้านเนื้อหา

เราไม่สามารถดูแล แก้ไข หรือควบคุมใด ๆ ต่อวิธีการที่ท่าน และผู้ใช้งานท่านอื่นใช้งานเนื้อหา ข้อมูล หรือใจความอื่นที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหา ข้อมูล หรือใจความอื่นที่เข้าถึงได้ หรือมีอยู่ในเว็บไซต์ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ  ที่ท่านอัพโหลด โพสต์ อีเมล หรือส่งผ่าน การเข้าถึง หรือการให้บริการผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา

 


การโพสต์

เมื่อท่านโพสต์ อัพโหลด อีเมล หรือส่งผ่านข้อความใด ๆ  รูปภาพ ภาพถ่าย หรือใจความอื่น ๆ  (“เนื้อหา”) บนเว็บไซต์ ท่านได้รับทราบแล้วว่า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ท่านอื่นสามารถดูเนื้อหาเหล่านั้นได้ ซึ่งข้อความที่ท่านได้ลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของฟอนเทียร่า

 


การปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสนทนา และกิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ

แม้ว่าเราได้ติดตามและตรวจสอบ การสนทนา การพูดคุย การโพสต์ อัลบั้มภาพถ่าย การส่งผ่านข้อมูล กระดานข่าว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอื่น ๆ  ที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น (“กิจกรรมกลุ่ม”) บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว แต่เราไม่ได้มีภาระผูกพันในการกระทำเช่นนั้น และจะไม่รับผิดชอบ หรือมีความผิดใด ๆ อันเกิดจากกิจกรรมกลุ่มที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือสำหรับความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การกล่าวโจมตี การใส่ร้าย การละเว้น การกล่าวเท็จ ข้อความหรือพฤติกรรมอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ข้อความหยาบคาย สิ่งลามกอนาจาร การดูหมิ่น สิ่งอันตราย หรือไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืน หรือสิ่งผิดกฎหมาย ที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อความ และเนื้อหาที่มีการส่งผ่าน หรือเข้าถึงผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเปิดเผย ข้อมูลใด ๆ ที่ทางเราเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ตอบสนอง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย คำร้องขอหรือมาตรการจากทางรัฐบาล ได้ตลอดเวลา และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งาน และการเข้าถึงกิจกรรมกลุ่มใด ๆ  หรือทั้งหมดของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการแจ้งเตือนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 

เราจะไม่ติดตามและตรวจสอบเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ภายนอก หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ภายนอก หรือเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น หรือสำหรับความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การกล่าวโจมตี การใส่ร้าย การละเว้น การกล่าวเท็จ ข้อความหรือพฤติกรรมอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ข้อความหยาบคาบ สิ่งลามก การดูหมิ่น สิ่งอันตราย หรือไม่ถูกต้อง การฝ่าฝืน หรือสิ่งผิดกฎหมาย ที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บไซต์ภายนอก หรือเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น
 

เราอาจเรียกร้องให้ท่านแก้ไข ลบ หรือยุติการการเผยแพร่เนื้อหา หรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ ในอนาคตของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเราพิจารณาเห็นว่า ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดการเข้าใจผิด น่ารังเกียจ ถูกควบคุม หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือขัดแย้งต่อข้อกำหนดในการเข้าถึงเหล่านี้ หากท่านไม่กระทำการตามข้อเรียกร้องของเรา เราอาจแก้ไข ลบ หรือตัดการเชื่อมต่อเนื้อหา หรือการติดต่อสื่อสารนั้น ๆ

ท่านจะต้องไม่โพสต์ หรือส่งผ่านเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิด คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย ยั่วโทสะ ลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจทำให้เกิด หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือการกระทำการใด ๆ  ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย   


โดยไม่จำกัดกฎเกณฑ์โดยทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

 • ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในการส่งผ่านอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อีเมลขยะ หรือเจตนาส่งเอกสารแนบที่มีขนาดใหญ่ให้แก่ผู้รับ

 • ท่านต้องไม่พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามแทรกแซง หรือขัดขวางการทำงาน การดำเนินงาน หรือความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ และท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจรบกวนความสามารถของผู้อื่นในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ต

 • ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ หรือการติดต่อสื่อสารใด ๆ บนเครือข่าย หรือระบบใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ รวมรวบ หรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่สามโดยที่บุคลเหล่านั้นไม่ได้รับทราบหรือยินยอม

 

 


การใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากท่าน

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิดภัณฑ์ หรือการโฆษณาทั้งหมด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับฟอนเทียร่าผ่านเว็บไซต์นี้ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของฟอนเทียร่าแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่น ๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ท่านสามารถอ่านแนวทางปฏิบัติของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ ที่นี่   

 

ความรับผิดของฟอนเทียร่า

ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ฟอนเทียร่าจะไม่มีความผิดในทางสัญญา (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นหน้าที่) หรืออื่น ๆ สำหรับ:
 

 • ความเสียหาย (โดยตรง โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อม หรือเป็นบทลงโทษ) ในลักษณะใด ๆ

 • ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือ

 • การสูญเสียกำไร ธุรกิจ สัญญา รายได้ หรือเงินออมที่คาดไว้ ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งาน (หรือไม่สามารถใช้งาน) เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น
   

ท่านยอมรับว่า หากเรารับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ  ความรับผิดทั้งหมดของฟอนเทียร่าต่อท่าน สำหรับความเสียหาย สูญหาย และสาเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความประมาทเลินเล่อ สัญญา หรืออื่น ๆ ) นั้น จะไม่มากกว่าจำนวนที่ท่านได้จ่ายไป (ถ้ามี) สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้แก่ทางเรา ต่อการกระทำ การดำเนินการ ความสูญเสีย (ซึ่งรวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และการสูญเสียผลกำไร) หนี้สิน ความเสียหาย การเรียกร้อง ความต้องการ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามหลักเกณฑ์ทนาย-ลูกความ) ทั้งหมดที่ทางเราประสบ หรือรับผิดชอบ ไม่ว่าจะสามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้  ทางตรง โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยอ้อม ซึ่งเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำ หรือการละเว้นของท่าน หรือเป็นการฝ่าฝืนใด ๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สาม สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 

ท่านตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมด ในการให้การต่อสู้คดี หรือทำข้อตกลงระงับคดีใด ๆ นั้น รวมถึงการเข้าร่วมกระทำในฐานะจำเลยร่วม

 


การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูล

ฟอนเทียร่าจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมมา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ได้เปิดเผยในขณะที่เก็บรวบรวม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้ให้กับทางเรานั้น อาจถูกส่งต่อ หรือส่งไปยังเขตอำนาจศาลภายนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในที่นี้

โดยทั่วไป เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ หรือเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน

 • สำหรับบุคคลที่สาม เมื่อทางเราได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ ตัวอย่างเช่น เรามีสัญญากับบุคคลที่สามในการทำหน้าที่ เช่น การส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ออกไป

 • สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในฟอนเทียร่าและกลุ่มสหกรณ์ เพื่อให้สามารถพัฒนา และทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ  และเพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้าโดยทั่วไปของเรา

 • สำหรับการตลาดทางตรงของผลิตภัณฑ์และบริการ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย หากเราติดต่อท่านด้วยวิธีนี้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่านก่อน เราจะให้โอกาสท่านในการปฏิเสธการติดต่อทางการตลาดเพิ่มเติมใด ๆ หรือเมื่อกฎหมายได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

 

 

การรักษาความลับ

เราขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้นั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ยกเว้นกรณีที่เราจำเป็นต้องกระทำตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้เผยแพร่

 


การเป็นโมฆะบางส่วน

หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน การยึดถือนั้นจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดเหล่านี้